Tarix elmləri doktoru, professor İradə Hüseynovanın dövri mətbuatda dərc olunmuş məqalələri, çıxışları, müsahibələri

1Millətə Sabir kimi tarixçi Sabirlər gərəkdir.«Mədəniyyət» qəzeti, 15 mart 1995-ci il
2 Həyati zərurətdən yaranmış partiya. «Azərbaycan» qəzeti, 6 yanvar 1998-ci il
3 Azərbaycanda təhsilin inkişafı. «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 10 yanvar 1998-ci il
4Əqidə saflığı ilə yaşayan alim«Azərbaycan» qəzeti, 10 mart 1998-ci il
5Qafqaz bölgəsində sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyevin rolu.
«Azərbaycan» qəzeti, 21 may 1998-ci il
6Azəd, sağlam siyasi mübarizə şəraitində.«Azərbaycan» qəzeti, 21 iyul 1998-ci il
7Кавказ на пороге XXI века: особая роль Гейдара Алиева в укреплении мира и стабильности в регионе.Журнал  «Возрождение – XXI», Август 1998, №10
8
Гейдар Алиев и Нахчиван. Путь к демократииЖурнал  «Возрождение – XXI», Август 1998, №10
9Qadınlar böyük qüvvədir.«Azərbaycan» qəzeti, 13 sentyabr 1998-ci il
10Yeni Azərbaycan Parti¬ya¬sı¬nı¬n yaradılmasının altıncı ildönümünə həsr olunmuş yığıncaqda qadınlar şurasının üzvü, BDU-nun dosenti İradə Hüseynovanın çıxışı.
AzərTAc, «Azərbaycan» qəzeti, 25 noyabr 1998-ci il
11
Prezident Vətənə döndü: ha¬mı «Keçmiş olsun!» - deyir
«Azərbaycan» qəzeti, 1 yanvar 1999-cu il
12
Heydər Əliyev haqqında ilk doktorluq dissertasiyası yazan alimlə söhbət
«Aktual» qəzeti, 0 may 1999-cu il
13
XXI əsrə atılan addımlar.
«Azərbaycan» qəzeti, 26 may 1999-cu il
14
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü.
«Azərbaycan» qəzeti, 9 iyun 1999-cu il

15
«Qafqaz xalqlarının tarixi»
«Azərbaycan» qəzeti, 22 avqust 1999-cu il
16
История Кавказа имеет продолжение
Газета «Бакинский Рабочий», 1 октября 1999 года
17
Əqidə saflığı.
«İki sahil» qəzeti, 16 oktyabr 1999-cu il
18
Bakı-Ceyhan neft kəməri. Azərbaycanın rifah yolu.
«Azərbaycan» qəzeti, 4 dekabr 1999-cu il
19
Naxçıvan demokratik inkişaf yolunda. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 75, «Bakı Universiteti xəbərləri»nin  xüsusi buraxılışı. Bakı, 1999, №3
20
Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk qurultayı
«Respublika» qəzeti, 15 dekabr 1999-cu il
21
Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətinin inkişafı.
Bakı Dövlət Univesiteti – 80 (Elmi konfransın materialları. Bakı, 1999-cu il)
22
Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti
«Azərbaycan» qəzeti, 9 fevral 2000-ci il
23
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, Milli məclisin deputatı, YAP-ın sədr müavini, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyevin BDU-nun tələbələri ilə görüşü
«Azərbaycan» qəzeti, 17 mart 2000-ci il
24
Heydər Əliyevin ad günü xalqımızın bayramıdır.
«Aktual» qəzeti , 10 may 2000-ci il
25
Общий дом «Мирный Кавказ»
Газета «Свободная Грузия», 24 мая 2000 год, №129
26
Неуклонное развитие Азербайджано-Турецких связей
Газета «Бакинский Рабочий», 9 июня, 2000 г.
27
Prezidentimizin bütün Qafqazda sülh naminə tarixi xidmətlərinə verilən yüksək qiymətlər bir alim və Azərbaycanlı kimi məni çox fərəhləndirdi.
«Səs» qəzeti, 13 iyun 2000-ci il
28
Ümümxalq mənafeyi ən ümdə olmalıdır.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti, 21 sentyabr 2000-ci il
29
Выборы – 2000, их выдвигает народ.
Ирада Гусейнова: «Горжусь тем, что могу считать себя воспитанницей школы Гейдара Алиева»
Газета «Бакинский Рабочий», 3 октября 2000 г.
30
İşimizi xalqa məhəbbətimizlə doğrultmalıyıq
«Xəzərin səsi» qəzeti, 6 oktyabr 2000-ci il
31
Gənclər hər zaman YAP-ın adını uca tutmağa çalışacaqlar
«Azad Azərbaycan» qəzeti, 6 oktyabr 2000-ci il
32
Heydər Əliyev minlərlə gəncin qəlbində özünə bir abidə ucaldıb
«İki sahil» qəzeti, 10 oktyabr 2000-ci il
33
Женщина – ведущая сила общества
«Мир женщин», Октябрь 2000 г.
34
Məqsədimiz ümummilli mənafeyə xidmətdir.
YAP Heydər Əliyev zəkasının, siyasi nüfuzunun məhsulu olan, saf amallar üzərində qurulmuş partiyadır.
«Respublika» qəzeti, 1 noyabr 2000-ci il
35
Nur topası.
«Aktual», 1 noyabr 2000-ci il
36
Təbrik edirik.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti, 25 noyabr 2000-ci il
37 Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü
«Respublika» qəzeti, 31 dekabr 2000-ci il
38
Milli qürur Günümüz
«Azərbaycan» qəzeti, 20 yanvar 2001-ci il
39
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin bugününün və sabahının təminatçısıdır.Bakı Dövlət Universiteti «Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında» «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları», Bakı, yanvar 2001-ci il,
Yeni Azərbaycan qurucusu. «Azərbaycan müstəqillik yollarında» mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları (tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar) Bakı, 2 may 2002-ci il
40
 Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi «Azərbaycan» qəzeti, 8 fevral 2001-ci il
41
Bəşəriyyət qadınla yüksələcək
«Bakı Universiteti» qəzeti, 14 mart 2001-ci il
42
Независимое Азербайджанское государство и развитие сотрудничества на Кавказе «Кавкасика» сборник наилучших статей, Тбилиси, 2001 год, № 4
43
Tarixi həqiqətlərdən və tarixi şəxsiyyətdən bəhs edən kitab«Azərbaycan» qəzeti, 17 aprel 2001-ci il
44
 Гарант независимости, стабильности и свободы Газета «Бакинский Рабочий», 9 мая 2001 года
45
Горжусь тем, что являюсь воспитанницей политической школы Гейдара Алиева Газета «Наш Век», 25 мая 2001 года
46
Qafqazda sülhə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans
«Azərbaycan» qəzeti, 1 iyun 2001-ci il
47
За атмосферу мира на Кавказе
Газета «Бакинский Рабочий», 5 июля 2001 года
48
Qafqazla bağlı vahid elmi mərkəz yaradılmalıdır
Rusiya Federasiyası Xarici İşlər nazirliyinin başçısı İqor İvanov azərbaycanlıları təbrik edəndə ermənilər bundan qıcıqlandı.
«Palitra» qəzeti, 6-9 iyul 2001-ci il
49
Müstəqil dövlətçiliyimizin tarixi keçmişi və parlaq gələcəyi var.
«Respublika» qəzeti, 12 sentyabr 2001-ci il
50
Ziyalı saf amallara xidmət etməlidir.
 «Azərbaycan» qəzeti, 28 sentyabr 2001-ci il
51
Azərbaycanda dünyəvi dövlət quruculuğunun möhkəm təməli qoyulub.
Cəmiyyət İlham Əliyevin liderlik potensialına istinad edərək onun statusunun artırılmasını tələb edir.
 
 «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 12 oktyabr 2001-ci il
52
İkinci qurultay tarixi qərarlar qəbul edəcək.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti, 17 noyabr 2001-ci il
53
İkinci qurultay müasir dövrün tələblərinə uyğun partiyanın yeni məqsəd və vəzifələrini, eləcə də inkişaf yollarını müəyyənləşdirəcək.
«Azərbaycan» qəzeti, 20 noyabr 2001-ci il
54
Heydər Əliyev zəkasından və qətiyyətindən pərvazlanan Yeni Azərbaycan Partiyası… «Aktual» qəzeti, 21 noyabr 2001-ci il
«İlham» jurnalı, 2003-cü il, №1
55
Demokratik prinsiplərə sədaqət.
«Azərbaycan» qəzeti, 16 yanvar 2002-ci il
56
Vətənin və xalqın xidmtində. 
«Respublika» qəzeti, 6 aprel 2002-ci il
57
Tbilisidə Qafqaz problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 4 iyun 2002-ci il
58
Regional təhlükəsizliyə mane olan səbəblər aradan qaldırılmalıdır. 
«Respublika» qəzeti, 6 iyun 2002-ci il
59
Азербайджан в системе межгосударственных отношений на Кавказе Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regionlar və regional əhəmiyyəti. Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 6-7- iyun 2002-ci il
60
Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан как фактор стабильности на КавказеBakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 6-7 iyun 2002-ci il
61
14 iyul 1969-cu il Azərbaycanın taleyində tarixi dönüş mərhələsinin başlanğıcıdır. «Xalq qəzeti», 13 iyul 2002-ci il
62
За мир и стабильность на Кавказе
Газета «Бакинский Рабочий», 13 июля 2002 года
63
Demokratik cəmiyyətin inkişafı naminə
«Azərbaycan» qəzeti, 22 avqust 2002-ci il
64
Azərbaycan ziyalıları referenduma qiymət verir.
«Azərbaycan» qəzeti, 28 avqust 2002-ci il
65
«Heydər Əliyev ideyalarına xidmət etmək həyatımın Ən başlıca məqsədidir»
«Respublika» qəzeti, 3 sentyabr 2002-ci il
66
4 oktyabr 1994-cü il təxribatının qarşısını xalq – Heydər Əliyev birliyinin təntənəsi aldı. 
«Azərbaycan» qəzeti, 4 oktyabr 2002-ci il
67
5 oktyabr – Beynəlxalq müəllim günüdür. 
«Respublika» qəzeti, 5 oktyabr 2002-ci il
68
Heydər Əliyev şəxsiyyəti Azərbaycanın tərəqqisini təmin edir.
«Yeni Azərbaycan» qəzeti, 8 oktyabr 2002-ci il
69
Nicat yolumuzun sönməz ulduzu.
«Prezident» qəzeti, 8 oktyabr 2002-ci il
70
Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyinin təminatçısı və baş memarıdır. 
«Azərbaycan» qəzeti, 18 oktyabr 2002-ci il
71
Azərbaycan Respublikasında qadın problemlərinə dair dövlət siyasəti
Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan parlamentar qadınlarının beynəlxalq konfransındakı çıxışı, oktyabr 2002-ci il, Bakı şəhəri
72
Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının yaradıcısıdır«Xalq qəzeti», 12 noyabr 2002-ci il
73
YAP, on yaşın mübarək!
«Aktual» ictimai-siyasi qəzeti, 21 noyabr 2002-ci il
74
Müstəqil Azərbaycanın siyasi gücü
«Azərbaycan» qəzeti, 21 noyabr 2002-ci il
75
Qadın və siyasət
«Dirçəliş – XXI əsr» jurnalı, 2002-ci il, №56
76
Ən böyük xoşbəxtlik xalqa xidmətdir. 
«Azərbaycan» qəzeti, 15 yanvar 2003-cü il
77
Nurlu insan
«Azərbaycan, dövlət, lider» ictimai-siyasi-elmi jurnalı, yanvar 2003-cü il
78
Xalqın gələcəyi naminə
Heydər Əliyev fəaliyyətinin bütün dövrlərində təhsilə daim diqqət və qayğı göstərmişdir.
«Azərbaycan» qəzeti, 15 aprel 2003-cü il
79
Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti. «Heydər Əliyev və dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz» respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, 18-19 aprel 2003-cü il
80
Müstəqil Azərbaycanda iqtisadi inkişaf sürətinin artması və onun nəticələri.
Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Xüsusi buraxılış. 2003-cü il, №1
81
Heydər Əliyev və Qafqazda sülh siyasəti: reallıqlar, problemlər, perspektivlər. Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan. I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları. Bakı, 2003
82
Müstəqil Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişaf strategiyası Heydər Əliyev ideyaları işığında.
Heydər Əliyev. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu. Bakı, 2003
83
Qafqazşünaslığa və Əliyevşünaslığa dəyərli töhfə
AzərTAc, «Azərbaycan» qəzeti, «Xalq qəzeti», 3 may 2003-cü il
«Respublika» qəzeti, 6 may 2003-cü il
84
Ценный вклад в Кавказоведение и Алиевоведние
АзерТадж, Газета «Бакинский Рабочий», 3 мая 2003 года
85
Qafqazda sülh və inteqrasiya prosesi beynəlxalq münasibətlər kontekstində. Yeni geostrateji münasibətlərdə Cənubi regionunun yeri. Azərbaycan respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunan Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.
Bakı, 22-23 may 2003
86
Qadın böyük qüvvədir.
«Təhsil problemləri» qəzeti, 2-12 mart 2003-cü il
87
«Ailə dövlətin dayağı, səmiyyətin əsasıdır»
«Sara xatun» jurnalı, mart 2003-cü il, №4
88
Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi yaşadan qüdrətli tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevdir.
«Səs» qəzeti, 17 aprel 2003-cü il
89
Təhsilə və müəllimə daha bir qayğı.
Dövlət başçısının sərəncamı sevinc və minnətdarlıq hissi ilə qarşılanmışdır. 
«Azərbaycan» qəzeti, 21 may 2003-cü il
90
Müxalifətin dağıdıcı qüvvələri öz layiqli cavablarının almalıdır.
«Azərbaycan», 17 oktyabr 2003-cü il
91
Народ сказал «НЕТ» политическим банкротам
Газета «Бакинский Рабочий», 23 октября 2003 года
92
«Dövlətçilik naminə»
«Respublika» qəzeti, 17 aprel 2004-cü il
93
Prezidentin fəaliyyətinin yüz günü. Müstəqil Azərbaycan bu gün İlham Əliyevin liderliyi ilə xoşbəxt gələcəyə doğru irəliləyir.
«Azərbaycan» qəzeti, 10 fevral 2004-cü il
94
Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə yeri və rolu.
«Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 5-11 mart, 2004
95
Əliyevşünaslığa sanballı töhfə.
«Azərbaycan müəllimi», 19 mart  2004-cü il
96
Heydər Əliyevin siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin Moskva dövrü.
«Xalq qəzeti», 6 may 2004-cü il
97
Ко дню рождения Гейдара Алиева
Газета «Эхо», 11 мая 2004 года
98
İradə Hüseynova: Mən Heydər Əliyevin yetirməsi olmağımla fəxr edirəm.
«Təhsil problemləri», 11-20 may  2004-cü il
99
Heydər Əliyev şəxsiyyətinə layiq elmi monoqrafiya.
«Azərbaycan müəllimi»,  9 iyul 2004,
«Xalq qəzeti»,  2 iyul 2004
100
Гейдар Алиев был достоин всех наград
Газета «Бакинский Рабочий», 22 июня 2004 года
101
Uğurla zəngin bir il.«Aktual»,  31 oktyabr-11 noyabr 2004
102
Ən uca ad - Müəllim!
Xüsusi buraxılış, 9-15 oktyabr  2004
103
Горжусь тем, что являюсь выпускницей школы Гейдара АлиеваГазета «Бакинский Рабочий», 14 декабря 2004 года
104
Heydər Əliyev hər bir insanın qəlbində özünə abidə ucaldıb. «Xalq qəzeti», 9 dekabr 2004
105
«Интеллигенция, воспитанная Гейдаром Алиевым, составляет элиту нашего общества»
Газета «Известия», 10 декабря 2004 года
106
Uğurlarla zəngin bir il.     
«Xalq qəzeti», 27 oktyabr  2004
107
Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli sərvətidir.
«Xalq qəzeti», 26 mart  2005
108
Наследие Гейдара Алиева – национальное достояние Азербайджана
Газета «Бакинский Рабочий», 6 мая 2005 года
109
 «Azərbaycanda bir uşaq belə sevgidən, qayğıdan qıraqda qalmayacaq…» «Humanitar», 4 may 2005
110
Heydər Əliyev bütün Qafqazın mənəvi atası idi…
«Aktual», 10 may 2005
111
Heydər Əliyevin irsi Azərbaycanın milli sərvətidir
«Azərbaycan müəllimi», 13 may 2005
112
Milli inkişafa xidmət edən siyasi ənənəçilik 
«İki sahil», 15 iyun 2005
113
В русле национальных традиций и новаторства в политике 
Газета «Бакинский Рабочий», 12 августа 2005 года
114
Традиция политической преемственности 
Газета «Зеркало», №198, 15 октября 2005 года
115
Ценный вклад в Алиевоведение
Газета «Бакинский Рабочий», 14 октября 2005 года
116
Əliyevşünaslığa dəyərli töhfə
«Respublika», 14 oktyabr 2005 «Azərbaycan»
117
Azərbaycan tarixinin müstəqillik dövrünün tədrisində İradə Hüseynovanın elmi tədqiqatlarının əhəmiyyəti.
«İnsan və zaman», 3-15 noyabr 2005
118
Вместе с народом создавал Гейдар Алиев основы будущей независимости Азербайджана
Газета «Бакинский Рабочий», 17 декабря 2005 года
119
Siyasi varislik ənənəsi uğurla davam etdirilir. 
«Xalq qəzeti», 27 dekabr 2005
120
«Выверенным курсом созидания»
Газета «Бакинский Рабочий», 14 февраля 2006 года
121
Традиция политической преемственности
Газета «Эхо», 17 марта 2006 года
122
Elm və təhsilin inkişafına dair Heydər Əliyev kursu uğurla davam etdirilir.
«Respublika», 11 aprel 2006
123
Сплоченность тюркских государств – веление времени Газета «Зеркало», 29 апреля 2006 года
124
Azərbaycanda Heydər Əliyev haqqında ilk elmi monoqrafiyanın müəllifi ilə bir daha yaxından tanışlıq
«Avand» jurnalı, may-iyun, 2006
125
«Kişilərlə qadınları üz-üzə qoymaq düz olmazdı» (müsahibə)
«Femina», 24 iyun 2006 (qəzet)
126
«Противопоставлять женщин мужчинам было бы неправильно» считает заместитель министра образования страны Ирада Гусейнова

Газета «Зеркало», № 113, 24 июня 2006 года
127
Наследие Гейдара Алиева – национальное достояние Азербайджана

 «Azərbaycan Müəllimi» qəzeti, 15 iyun 2006-ci il
128
Milli təhsilimizin uğurları (müsahibə)

«Respublika» qəzeti, 5 oktyabr 2006
129 Наследие Гейдара Алиева и мирный процесс на Кавказе: основные направления и перспективы……
Газета «Бакинский Рабочий», 20 декабря 2006 года
130
Xalqımızın xilaskarı Heydər Əliyevin siyasi kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən inamla davam etdirilir
«Azərbaycan» qəzeti,  9 may 2007-ci il
131
Hər bir vətəndaşa, hər bir ailəyə örnək olan dahi şəxsiyyət«Respublika» qəzeti, 9 may 2007-ci il
«Qoşa ulduz» ictimai-siyasi beynəlxalq jurnal, №08 (19), Oktyabr 2008
132
Гейдар Алиев и создание прочной базы для будущей суверенной Азербайджанской Республики
Газета «Бакинский Рабочий», 8, 10, 15, 16 мая 2007 года
133
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti hər bir qadın üçün örnəkdir
«İki sahil» qəzeti, 8 mart 2007-ci il
134
Dövlət Proqramı yüksək səviyyədə həyata keçirilir
«Palitra» qəzeti, 12 iyun 2007-ci il, №58
135
От вершины к вершине
Газета «Бакинский Рабочий», 11, 12, 13 июля 2007 года
136
В стране осуществляется целенаправленная работа в направлении Государственной программы де-институционализации и альтернативной защиты

Газета «Право Выбора», № 8, август 2007 года
137
Существует необходимость перехода к инклюзивной системе образования

Газета «Право Выбора», № 9, сентябрь 2007 года
138
İnformasiya texnologiyalarının inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətinə çevrilmişdir
Azərbaycan qəzeti, 26 oktyabr 2007-ci il
139
Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətin ən mütəşəkkil və aparıcı siyasi qüvvəsidir
Xalq qəzeti, 16 noyabr 2007-ci il
140
«Исследование феномена Гейдара Алиева требует серьезной подготовленности и профессионализма» (интервью)

Газета «Азербайджанские Известия», 12 декабря 2007 года
141
Юбилей партии «Yeni Azərbaycan»
Реальные достижения 15 лет и светлые перспективы
Газета «Бакинский Рабочий», 4 декабря 2007 года
Газета «Право Выбора», №01(154)  январь 2008 года
İngilis dilindя Transparent Elections, «For the Harmony of Freedom, Democracy and Law» jurnalında, №01 (24), yanvar 2008
142
Политика азербайджанского руководства – вклад в укрепление мира и стабильности на Кавказе
Газета «Право Выбора», №01(154) январь 2008 года
143
Развитие информационных технологий – приоритетное направление государственной политики в Азербайджане Газета «Бакинский Рабочий», 31 января, 2 февраля, 7 февраля 2008 года
İngilis dilində Transparent Elections, «For the Harmony of Freedom, Democracy and Law» jurnalında, №04 (27), aprel  2008;
Газета «Право Выбора», № 06 (059) июнь 2008 года
144
Azərbaycan Qafqazda lider dövlətdir
«Xalq qəzeti», 13 fevral 2008-ci il
145
Qadınlar nəcibliyin, saflığın simvoludurlar.
(müsahibə)
«İki sahil» qəzeti, 8 mart 2008-ci il
146
İradə Hüseynova: “Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsi olduğumdan şərəf duyuram”
(müsahibə)
“Bakı Universiteti”qəzeti № 10, 17 mart 2008-ci il
147
Moldova Beynalxalq Konfrans: Azərbaycan təhsil müəssisələrində İKT-dən istifadə təcrübəsi maraq doğurdu.“Azərbaycan Müəllimi” qəzeti № 11,  20 mart 2008-ci il
148
Dövlətçilik naminə yaşamağı, işləməyi Heydər Əliyevdən öyrənməliyik  (müsahibə)
«Yeni Azərbaycan» qəzeti №084 (2772), 13 may 2008-ci il
149
Условия и механизмы повышения качества инклюзивного образования
«Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы» - материалы международной конференции, проведенной 19-20 июня 2008 года в Санкт-Петербурге
150
Ираде Гусейновой Богом дано многое ……
«Мир Женщин», №14 (210) 11-24 июля 2008 года
151
Гейдар Алиев и национально-духовные ценности азербайджанского народа
Газета «Бакинский Рабочий», 16, 17 июля 2008 года
Газета «Право Выбора», № 08 (074) август 2009 года
152
«Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и системы»
Газета «Право Выбора», № 9 (062) сентябрь 2008 года
153
Qadın problemlərinə dövlət qayğısı ildən-ilə artır
«Azərbaycan» qəzeti,  7 oktyabr 2008-ci il
154
Liderlik nümunəsi
«Azərbaycan» qəzeti, 7 noyabr 2008-ci il
155
Heydər Əliyev və dövlətçilik tariximizin şanlı səhifələri
«Xalq qəzeti», 12 dekabr 2008-ci il
156
Azərbaycanı davamlı inkişaf yoluna çıxaran lider
«Azərbaycan» qəzeti, 27 dekabr 2008-ci il
157
Образец лидерства
Газета «Право Выбора», № 04 (070) апрель 2009
158
Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının Ümumrespublika konfransı keçirildi
“SƏS” qəzeti, 28 aprel 2009-cu il
159
Первая докторская диссертация о Гейдаре Алиеве (интервью)
Газета «Эхо», 2 мая 2009 года
160
Традиции, заложенные общенациональным лидером в области образования, успешно продолжаются (интервью)

Газета «Право Выбора», №05 (071) май 2009 года
161
Ирада Гусейнова. «Гейдар Алиев и мирный процесс на Кавказе» учебник для высших учебных заведений. Баку 2008
Газета «Бакинский Рабочий», 14 мая 2009 года
Газета «Право Выбора», № 06 (072) июнь 2009 года
162
Əliyevşünaslığa və qafqazşünaslığa dəyərli töhfə
“Azərbaycan” qəzeti, 14 may 2009-cu il
“Xalq qəzeti”, 14 may 2009-cu il
163
Əliyevşünaslığa və qafqazşünaslığa dəyərli töhfə
“Yeni Azərbaycan” qəzeti, 14 may 2009-cu il
164
İradə Hüseynova. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi”. Bakı, Çaşıoğlu, 2008.  672 səh.
“Respublika” qəzeti, 16 may 2009-cu il
165
Cəmiyyəti milli ideya və Azərbaycan məfkurəsi ətrafında birləşdirən rəhbər
“Azərbaycan” qəzeti, 14 iyul 2009-cu il
166
Təlim – tərbiyə keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmalı
“Tərəqqi” qəzeti, sentyabr 2009, № 08-09 (65-66)
167
Современная система образования в республике создает равные возможности для всех

Газета «Право Выбора», № 10 (076) октябрь 2009 года
Газета «Эхо», 17 октября 2009 года
168
Xalqa layiqli xidmət məramı
“Xalq qəzeti”, 14 oktyabr 2009-cu il
169
İqtisadi sahədə keçid dövrünün başa çatması Azərbaycanın elmi əsəslər üzərində inkişafını zərurətə çevirir
“Azərbaycan” qəzeti, 17 fevral 2010-cu il
170
Zərif bir insandı gözdə nur kimi...
“Xalq qəzeti”, 15 aprel 2010-cu il, № 79 (26429)
171
Azərbaycanda Dövlət Quruculuğunun Elmi problemləri
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə  həsr olunmuş “Hüquq Elminin Müasir Problemləri”  II Beynəlxalq Konfransın materialları, Bakı 2010, səh. 15-17
172
İqtisadi sahədə keçid dövrününün başa çatması Azərbaycanın elmi əsaslar üzərində inkişafını zərurətə çevirir
Heydər Əliyev və İnkişafın Azərbaycan Modeli, YAP 2010, səh 431-445
173
Milli maraqların təminatçısı
“Azərbaycan” qəzeti, 6 may, 2010-u il
174
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 80 illik yubiley mərasimində Azerbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini professor İradə Hüseynovanın çıxışı
“Elm” qəzeti, N 19 (959), 19 may, 2010-cu il
175
Стратегия обеспечения доступности электронных
информационных ресурсов и их инновационное значение в системе образования Азербайджана
 
“Elmi və texnoloji innovasiylar:
milli təcrübə və beynəlxalq əməkdaşlıq” adlı Beynəlxalq konfransın materialları, 20 may, 2010-cu il, Bakı ş. Səh. 61-66
176
Гарант национальных интересов
Газета «Право Выбора», Июнь 2010 год, №06 (085)
Газета «Эхо», №103 (2305), 11 июня, 2010 год

2009 - 2015  ©  İradə Hüseynova

Saytın hazırlanması ExtraWeb şirkəti